Projekty uchwał 

 

 

 

 

DRUK NR 571 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miasta Sopotu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
DRUK NR 570  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Sopotu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku
DRUK NR 569

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu  do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej – etap II”

DRUK NR 568 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sopotu za rok 2017
DRUK NR 567

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Sopocie przy ul. 3 Maja 5/7 Bitwy Pod Płowcami 1

DRUK NR 566

Projekt uchwały w  sprawie  wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej nr. DWST-WOOS.4021.9.2018.JK z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie utrzymania w mocy zaskarżanego postanowienia Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz negatywnego zaopiniowania zamiaru przekształcenia: Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie, polegającego na zmianie siedziby z ul. Kościuszki 18/20 na ul. Wejherowską 1;  Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie, polegającego na zmianie siedziby z ul. Kościuszki 18/20 na ul. Wejherowską 1, z siedzibą przy ul. Kościuszki 18/20, Technikum Nr 1 im. Danuty Siedzikówny  „Inki” w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie, polegającego na zmianie siedziby z ul. Kościuszki 18/20 na ul. Wejherowską 1

DRUK NR 565

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

DRUK NR 564

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Sopotu w Sopocie

DRUK NR 563

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

 DRUK NR 562 Projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot w Sopocie
DRUK NR 561  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
DRUK NR 560 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Sopotu za 2017 rok
DRUK NR 559 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie
DRUK NR 558

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2018-2032

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

DRUK NR 557

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

DRUK NR 556 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Sopotu do realizacji projektupn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
DRUK NR 555 Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sopot
DRUK NR 554 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
DRUK NR 553 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Muzeum Sopotu
DRUK NR 552

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sopotu

DRUK NR 551

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/564/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie : określenia zasad  wnoszenia, cofania  i  zbywania przez Prezydenta Miasta Sopotu udziałów i akcji Gminy Miasta Sopotu w spółkach prawa handlowego      

DRUK NR 550

Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Sopotu do spółki działającej pod firmą Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie

DRUK NR 549

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu  przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sopot

DRUK NR 548

Projekt uchwały w sprawie ustalenia uprawnień przysługujących nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych  miasta  Sopotu  wynikających z art. 42 ust.7 i art. 42a ust.1 Karty Nauczyciela

DRUK NR 547 Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Stawowie przy Al. Niepodległości w mieście Sopocie (R-5/01)
DRUK NR 546 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia "EKO DOLINA" Spółka z o.o. w Łężycach zadań własnych Gminy Miasta Sopotu

II WERSJA UZASADNIENIA

DRUK NR 545 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych, dotychczasowych klas gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych
DRUK NR 544 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka "Na Wzgórzu"
DRUK NR 543 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystane z wychowania przedszkolnego dzieci w weiku do lat 6 w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Sopotu
  Ocena zasobów Pomocy Społecznej
 


Liczba odwiedzin : 11614
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Rochewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2018-06-08 15:20:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak