Projekty uchwał 

 

 

 

DRUK NR 30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/595/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 15 października 2018r. w sprawie określenia zadań realizowanych w 2018r. na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokość środków przeznacoznych na poszczególne zadania

DRUK NR 29 Projekt uchwały w sprawie: odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. polnej 66-68

DRUK NR 28 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu oraz warunków i wysokości stawek procentowych bonifikat

DRUK NR 27 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

DRUK NR 26 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a  także wskazania oranów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz stosowania ich z urzędu

DRUK NR 25 Projekt uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4  i ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu

DRUK NR 24 Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Sopotu

DRUK NR 23 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu szkoły przy ul. Polnej w mieście Sopocie (symbol mpzp M-6/05a)

DRUK NR 22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
ograniczonego od południa ulicą Jana z Kolna, od zachodu terenami kolejowymi, od północy ul. 3 Maja i terenami zabudowy mieszkaniowej, od wschodu ulicą Króla Jana Kazimierza i zabudową mieszkaniową w mieście Sopocie

DRUK NR 21 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk

DRUK NR 20 Projekt uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, położonych w Gdańsku w obrębie ewidencyjnym 0074 Ujeścisko-Łostowice w dzielnicy Zakoniczyn II

DRUK NR 19 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gdańsku w obrębie ewidencyjnym 0074 Ujeścisko-Łostowice

DRUK NR 18 Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Sopotu

DRUK NR 17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznychj na terenie Gminy Miasta Sopotu w roku 2019

DRUK NR 16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu położonego przy ul. Jana Jerzego Haffnera 53 w Sopocie

DRUK NR 15 Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Sopotu opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru

DRUK NR 14 Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Sopotu

DRUK NR 13 Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Sopotu opłaty uzdrowiskowej oraz ustalenia wysokości stawek i zasad jej poboru

DRUK NR 12 Projekt uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2019 roku

DRUK NR 11 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2019 roku

Autoporawka do DRUKU NR 11

DRUK NR 10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Miasta Sopotu

DRUK NR 9 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu do reprezentowania Rady Miasta Sopotu w sprawie zażalenia Rady Miasta Sopotu na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dnia 7 listopada 2018 o sygn. GD.RET.070/164/2018.Kr w przedmiocie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Sopotu przyjętego uchwałą Nr XLIII/575/2018 z dnia 18 września 2018r.

DRUK NR 8 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu do udzielenia odpowiedzi Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku na pismo o sygn. akt RP V Pa 30.2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz na dalszą korespondencję w tej sprawie

DRUK NR 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/115/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu

DRUK NR 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zryczłtowanych diet dla Radnych Miasta Sopotu

DRUK NR 5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Sopotu

 


Liczba odwiedzin : 12867
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2018-12-12 11:03:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak