Projekty uchwał 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżeicie miasta Sopotu na rok 2018 (DRUK NR 528)

      załącznik nr 1 - dochody

      załącznik nr 2 - wydatki

      załącznik nr 3 - inwestycje

      załącznik nr 4 - przychody i rozchody

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej realizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu w latach 2018-2020 (DRUK NR 527)

      załącznik - programy polityki zdrowotnej

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Sopotu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta Sopotu (DRUK NR 526)

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2018-2030 (DRUK NR 525)

      załącznik nr 1

      załącznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Sopotu (DRUK NR 524)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej kotłowni w rejonie ul. 23 Marca i ul. Zacisze w mieście Sopocie (DRUK NR 523)

      załącznik nr 1

      załącznik nr 2

      załącznik nr 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/409/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4 i  ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, zmienionej uchwałą Rady Miasta Sopotu nr XXXI/431/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. (DRUK NR 522)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu (DRUK NR 521) 

      załącznik nr 1

        załącznik nr 2

      Rysunek Nr 1

      Rysunek Nr 2

      Rysunek Nr 3

      Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na erenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (DRUK NR 520)

      załącznik nr 1

      załącznik 1a

      załącznik 1b

      załącznik 1c

      załącznik 1d

      załącznik 1e

      załącznik 1f

      załącznik 1g

      załącznik 1h

      załącznik 1i

      załącznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr 93/1 uzupełniającej plan o symbolu M-6/03 w mieście Sopocie (DRUK NR 519)

      załącznik nr 1

      załącznik nr 2

      załącznik nr 3

Projekt uchwały w sprawie określenia w sprawie określenia zadań realizowanych w 2018r. na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na poszczególne zadania (DRUK NR 518)

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2018 r. na obszarze Gminy Miasta Sopotu (DRUK NR 517)

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie (DRUK NR 516)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie 2018-2020" (DRUK NR 515)

      załącznik - "Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie 2018-2020"

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Sopotu w 2018 roku (DRUK NR 513)

 

 


Liczba odwiedzin : 10663
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2018-03-15 10:23:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak