Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce nieużytkowanych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na terenie byłego schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. 1-Maja 32 w Sopocie, na dz. nr ewid. 74 i częściowo dz. nr ewid. 73 (obręb 0001)

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.10.2018 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot w pok. nr 16 (Kancelaria ogólna).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w w/w terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.bogacki@um.sopot.pl. 
2018-09-26 10:25:42
Dostawa materiałów i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia papą termozgrzewalną istniejącego tarasu o nawierzchni płytek ceramicznych, w celu zlikwidowania nieszczelności i ochrony przed zaciekami ogrzewanych pomieszczeń znajdujących się pod tarasem w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Mickiewicza 49 w Sopocie.

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.09.2018 r. godz. 12:00

2018-09-19 14:20:03
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o szczegółowości projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla: A. naprawy - retopingu nawierzchni poliuretanowych bieżni głównej i powierzchni rozbiegów konkurencji technicznych stadionu lekkoatletycznego w Sopocie przy ul. Wybickiego 48 (działka 34) wraz z uzyskaniem akceptacji rozwiązań projektowych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w celu późniejszego uzyskania świadectwa PZLA dla naprawionej nawierzchni bieżni stadionu. B. strefy rozgrzewkowej na powierzchni usytuowanej od strony zachodniej stadionu (działka 12/1) C. wyposażenie stadionu lekkoatletycznego i boiska rozgrzewkowego

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o szczegółowości projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla:
A. naprawy - retopingu nawierzchni poliuretanowych bieżni głównej i powierzchni rozbiegów konkurencji technicznych stadionu lekkoatletycznego w Sopocie przy ul. Wybickiego 48 (działka 34) wraz z uzyskaniem akceptacji rozwiązań projektowych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w celu późniejszego uzyskania świadectwa PZLA dla naprawionej nawierzchni bieżni stadionu.
B. strefy rozgrzewkowej na powierzchni usytuowanej od strony zachodniej stadionu (działka 12/1)
C. wyposażenie stadionu lekkoatletycznego i boiska rozgrzewkowego

2018-07-16 13:11:27
Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

2018-05-30 08:48:49
Dokonanie integracji pomiędzy systemami będącymi w użytkowaniu Urzędu Miasta Sopot, tj. SIDAS EZD autorstwa firmy Madkom SA oraz podatkowymi Systemami Dziedzinowymi autorstwa firmy RADIX.

Przedmiot zamówienia  realizowany jest  w ramach projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Źródło dofinansowania:

Fundusz:                               Europejski Fundusz Społeczny

Program operacyjny:               Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa:                     II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie:                              2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie zapytanie ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro obowiązującego w Urzędzie Miasta Sopotu oraz zgodnie z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

2018-04-10 09:16:05
Przewóz osób pojazdami elektrycznymi typu Melex na trasie Ergo Arena (Miejski EKO-Parking) – centrum Sopotu.

2018-04-03 11:04:39
Likwidacja nieczynnego podziemnego składu opału, poprzez jego wypełnienie samozagęszczającymi się mineralnymi mieszankami o nazwie – GRUNTON, zlokalizowanego przy budynku przy ul.Malczewskiego 19a w Sopocie.

2018-03-05 13:46:30
Opracowanie i złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w tym Studium wykonalności, dla zadania inwestycyjnego pn.: „ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH W ZLEWNIACH CIEKÓW I KANAŁÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA SOPOTU, UCHODZĄCYCH DO ZATOKI GDAŃSKIEJ – ETAP II”

2018-02-26 12:03:48
Opracowanie nowych e-usług,w tym 18 e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz 36 e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz ich uruchomienie na ePUAP na potrzeby Gminy Miasta Sopotu

Zamawiający informuje, iż prawidłowa nazwa wyłonionego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Wykonawcy brzmi:

MADKOM S.A.

z siedzibą al. Zwycięstwa 96/98,

81-451 Gdynia

tym samym prostuje oczywistą omyłkę pisarską w zamieszczonej informacji o wyborze Wykonawcy dla realizacji zadania na opracowanie nowych e-usług,w tym 18 e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz 36 e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz ich uruchomienie na ePUAP na potrzeby Gminy Miasta Sopotu

2018-01-02 12:18:42
zakup i wdrożenie modułu do obsługi ewidencji mienia wraz z nakładką związana z obsługą systemu finansowego wraz z licencją w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz nieruchomościami, którymi dysponuje Gmina Miasta Sopotu.

GMINA MIASTA SOPOTU, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na:

"zakup i wdrożenie modułu do obsługi ewidencji mienia wraz z nakładką związana z obsługą systemu finansowego wraz z licencją w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz nieruchomościami, którymi dysponuje Gmina Miasta Sopotu.

Przedmiot zamówienia  realizowany jest  w ramach projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Źródło dofinansowania:

Fundusz:                               Europejski Fundusz Społeczny

Program operacyjny:         Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa:                 II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie:                              2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

 Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie zapytanie ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 

2017-12-07 10:35:36