Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Remont pomieszczeń na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch +” w budynku żłobka przy ul. Armii Krajowej 58 w Sopocie

2018-06-20 16:12:05
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Sopocie

2018-06-14 15:51:25
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego położonym przy ul. Kościuszki 22-24 w Sopocie

2018-06-11 17:49:07
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego położonym przy ul. Kościuszki 22-24 w Sopocie

2018-05-17 08:40:50
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

2018-04-27 10:20:35
Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016

W dniu 04.01.2018 Zamawiający przesłał do Wykonawców Informację o zakończeniu dialogu i zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z załącznikami.

UWAGA:  Podmiot Publiczny informuje, iż opublikował  ujednolicony tekst dokumentów uwzględniający wprowadzone zmiany do siwz wraz z załącznikami.
Nieuwzględnienie przez Podmiot Publiczny jakiejkolwiek ze zmian w opublikowanych tekstach jednolitych nie zwalnia Partnera Prywatnego od konieczności jej uwzględnienia w złożonej ofercie.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 02.03.2018 r. godz. 12:00

 

 

2018-04-19 11:39:06
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i podziałem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 1 w Sopocie na dwa samodzielne lokale mieszkalne wraz z wykonaniem nowego stropu nad fragmentem piwnicy, przebudową elewacji oraz dobudową do budynku podestów i schodów zewnętrznych

2018-03-30 10:27:23
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pakietów szybowych przeszklenia łukowej obudowy szybu windy panoramicznej usytuowanej przy południowej elewacji Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2

Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty w postępowaniu.

Roboty będące przedmiotem zamówienia nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnej – wykonanie ich stanowi bieżącą konserwację obiektu.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia - nie dalej niż do dnia 30 marca 2018 roku.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot –pokój nr 16, do 08.01.2018 r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 08.01.2018 r. o godzinie 1210.

2018-01-19 14:52:12
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścianki boulderingowej na sopockich Błoniach

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot –pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00 i piątek 7.30-15.30, do dnia 09.10.2017 roku do godziny 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp, (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione.

2017-12-04 14:23:44
Remont instalacji oświetlenia podstawowego kortów tenisowych i oświetlenia awaryjnego w Hali widowiskowej STK zlokalizowanej w Sopocie przy ul. Haffnera 57B. Etap II .

2017-09-12 14:38:04