Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„Sprzątanie i utrzymywanie czystości wskazanych terenów (w tym: plaży, wejść na plażę i wydm) od granicy pasa drogowego Alei Wojska Polskiego i Alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów na odległość nie mniejszą niż 3 m. w głąb morza, w granicach Gminy Miasta Sopotu, w latach 2017 - 2020”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu ręcznym i mechanicznym, w Sezonie letnim i poza sezonem, w latach 2017 – 2020,  określonych terenów w granicach Gminy Miasta Sopotu (w tym: plaży, wejść na plażę i wydm), od granicy pasa drogowego Alei Wojska Polskiego i Alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów na odległość nie mniejszą niż 3 m. w głąb morza.

2017-10-23 12:59:10
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot"

2017-10-12 12:53:53
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sopotu

2017-10-03 13:07:11
Usługa nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez cały okres projektowania oraz realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj – wykonaj pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1 - 3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”.

Przedmiot zamówienia stanowi część zadania inwestycyjnego, któremu nadano nazwę: „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

2017-09-05 13:46:16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Robót Budowlanych pn. "Przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego Potoku Środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie"

2017-08-14 10:01:26
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ: Zadanie 1. ZAGOSPODAROWANIE LASKU KARLIKOWSKIEGO pomiędzy ulicami Bitwy pod Płowcami i Emilii Plater w Sopocie Zadanie 2. OCHRONA I ZABEZPIECZENIE SKARPY SOPOCKIEJ wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z remontem schodów terenowych do Urzędu Miasta w Sopocie w ramach projektu pn„Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”

2017-08-08 16:23:23
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy części pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 położonego przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 w Sopocie na potrzeby międzyszkolnego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2017-08-02 10:56:52
Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

2017-07-19 09:41:58
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 652 A w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2017-06-12 15:20:17
uzupełnienie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacyjnej dla terenu Miasta Sopotu

2017-05-24 11:55:12