Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. :„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 654 W SOPOCIE”

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot –pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 22 października 20018 roku do godz. 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22 października 20018 roku o godz. 1300, w sali nr 36.

Otwarcie ofert jest jawne.

2018-10-22 13:12:44
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni zPomorza - Sopot”

2018-10-11 11:55:39
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ ZADANIA: WYKONANIE REMONTU BUDYNKU PRZY UL. MARYNARZY 4 W SOPOCIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU: 31 października 2018 roku, godzina 12:00

2018-10-01 14:57:02
REALIZACJA USŁUG HOLOWANIA I PARKOWANIA POJAZDÓW Z ULIC SOPOTU NA PODSTAWIE art. 50a i 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM z podziałem na zadania- 3 zadania

2018-09-28 09:18:32
PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZEZ OKRES PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOPOCIE”

2018-05-22 08:05:33
Promocja Miasta Sopotu poprzez współorganizację VIII Europejskiego Forum Nowych Idei

Zamówienie z wolnej ręki – Europejskie Forum Nowych Idei

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług promocyjnych, czyli aktywnego marketingu w administracji publicznej poprzez promocję Miasta jako centrum wielkich wydarzeń konferencyjno-kongresowych. Miasto Sopot pretenduje do miana ważnego ośrodka organizacji dużych, ponadregionalnych wydarzeń o charakterze konferencyjno-kongresowym. Na rynku usług turystycznych niewiele jest miast, które specjalizują się w tego typu działaniach. Z założenia kampania promocyjna powinna kreować pozytywny wizerunek miasta, jak również powinna być impulsem do odwiedzenia Sopotu. Sopot od lat pełni funkcję gospodarza dużych, a zarazem ważnych eventów o zasięgu nie tylko europejskim, ale również światowym. Sopot znajduje się w elitarnym gronie 5 miast gospodarzy podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, jako jedyne niewojewódzkie miasto. W lipcu, wrześniu i październiku 2011 roku do kurortu zjechali ministrowie wielu resortów krajów zjednoczonej Europy.

W Sopocie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Dyrektorów Marketingu Miejsc, Międzynarodowy Kongres Finansowy, teraz zaś planowana jest wspólna organizacja z Konfederacją Lewiatan – Europejskiego Forum Nowych Idei, po raz ósmy oraz towarzyszącej w tym roku EFNI jubileuszowej Gali XX-lecia Lewiatana.

EFNI - międzynarodowy kongres środowisk biznesowych

Europejskie Forum Nowych Idei to miejsce spotkań liderów biznesu, przedstawicieli świata nauki, polityki i kultury oraz organizacji pozarządowych. To wydarzenie, którego ambicją jest aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu. Ścierają się tu różnorakie opinie i poglądy. Każde wydarzenie to wyzwanie intelektualne, ale też możliwość spotkania ciekawych ludzi i uznanych autorytetów.

Uczestnicy Forum w ramach dyskusji programowych szukają rozwiązań dla najważniejszych wyzwań stojących przed Europą. Debaty służą wypracowaniu pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Wnioski i idee zgłoszone podczas Forum przekazywane są w formie rekomendacji władzom Polski i UE oraz właściwym organizacjom i mediom.

EFNI jest organizowane od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, miastem Sopotem oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. EFNI 2018 będzie ósmą edycją wydarzenia.

2018-05-04 11:40:27
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza - Sopot”

2018-02-28 13:11:34
Świadczenie usługi zarządzania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach, w których wyodrębniono lokale na rzecz innych podmiotów niż Gmina Miasta Sopotu, położonymi na obszarze Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Sopocie.

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 225-468640 w dniu 23.11.2017 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa uPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2018-02-22 08:25:34
Kompleksowe ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych floty pojazdów

2017-12-19 15:22:25
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji ulicy Kolejowej w Sopocie i uporządkowania spływu wód opadowych w rejonie ulic Karlikowskiej , Okrzei, Bitwy pod Płowcami, Na Wydmach wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Robót.

2017-12-19 13:52:13