Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody Potoku Babidolskiego (w postaci rurociągu Dn800) w km 0+469 przyłącza ciepłowniczego - dwa przewody (zasilanie i powrót) 2 x DN50/200 w stalowej rurze osłonowej DN300

2017-10-06 14:45:20
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji sanitarnej z terenu kompleksu handlowo – usługowego „SOPOT CENTRUM” zlokalizowanego w Sopocie w kwartale ulic: Kościuszki 14, Dworcowa 5, Dworcowa 7, Podjazd 6, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

2017-09-05 13:40:50
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr IOŚ.6341.21.2016.VI.4 z 20.12.2016r. dotyczącego przekroczenia w siedmiu miejscach cieków na terenie Sopotu projektowanymi sieciami ciepłowniczymi

2017-07-20 18:07:01
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci ciepłowniczych w ramach inwestycji pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. 3 Maja, Władysława IV i Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie”

2017-07-18 13:49:10
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

 • wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej DN 200 do skanalizowanego Potoku Karlikowskiego, w km 0+628, zaprojektowanego w istniejącej komorze rewizyjnej zlokalizowanej  na dz. Nr 169/24,  arkusz 34, obręb ewidencyjny 0001,  w rejonie posesji przy ul. 3 Maja 31b w Sopocie,
 • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do skanalizowanego Potoku Karlikowskiego z terenu posesji przy ul. 3 Maja 31b  w  Sopocie z terenu planowanej przebudowy budynku na funkcję hotelową w ilości Qśr.db. = 0,50 m3/dobę, przy pomocy ww. wylotu.
2017-07-13 15:31:41
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

 • wykonanie 2 studni chłonnych na działce nr 19,  arkusz 41, obręb ewidencyjny 0001, przy ul. Polnej 51 w Sopocie,
 • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z połaci dachowych budynku mieszkalno – usługowego zlokalizowanego na działce nr 19,  arkusz 41, obręb ewidencyjny 0001, przy ul. Polnej 51 w Sopocie, w ilości Qśr.db. = 0,36 m3/dobę, przy pomocy ww. 2 studni chłonnych.
2017-07-11 14:44:49
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie na działce 135/8 obręb 0001 arkusz 1 przy Al. Niepodległości 877a w Sopocie urządzenia wodnego - systemu komory chłonnej (drenażowej).
 2. Wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z projektowanego budynku wielorodzinnego oraz fragmentu działki nr 137/34 ark. 16.
2017-06-12 16:39:36
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego, zlokalizowanego w km 1+890 na dz. nr 2/10 obręb 0001, ark 2 w Sopocie.

2017-05-16 13:23:32
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na:

 1. Odprowadzenie do koryta rowu R-3 w Hm 4+10, podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ze zlewni o powierzchni F=65,52 ha (Fzred.=28,93ha), w ilości Qmax=1 800 l/s.
 2. Wykonanie wylotu „przedłużenia kanalizacji deszczowej z ul. Nowej Bulońskiej Północnej” do rowu R-3 w Hm 4+10 na działce 239, obręb 0048 Szadółki.
 3. Wykonanie umocnień brzegowych Potoku Oruńskiego w Km 5+188÷5+223 na działkach: 239, obręb 0048 Szadółki oraz 2/19, 8/131, 1/2 obręb 0074 Łostowice.
 4. Wykonanie przepustu na rowie R-3 pod projektowaną drogą eksploatacyjną - odcinek „A” w Hm 4+150 na działkach: 239 obręb 0048 Szadółki, 8/194 obręb Łostowice.
 5. Przebudowa koryta rowu R-3 o długości L1 = 440,5 m, od ujścia do Potoku Oruńskiego do istniejącego słupa energetycznego SN, polegająca na kształtowaniu jego przekroju podłużnego i poprzecznego oraz wykonaniu umocnień brzegowych i korekcji progowej dna na działkach: 239, obręb 0048 Szadółki oraz 1/2, 8/131, 2/19, 8/194, obręb 0074 Łostowice.
 6. Przebudowa rowu przydrożnego zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska Nr1” w Hm 0+09÷0+19, polegająca na przełożeniu jego koryta oraz budowie przepustu drogowego z wylotem do Potoku Oruńskiego na działkach: 8/194, 8/131, 8/203 obręb 0074 Łostowice.
 7. Wykonanie przepustu pod projektowaną drogą eksploatacyjną w Hm 0+04,5 rowu przydrożnego z wylotem do Potoku Oruńskiego w Km 5+152.
2017-04-21 13:04:11
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. legalizacji urządzenia wodnego w postaci 30 studni chłonnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz podczyszczone ścieki opadowe i roztopowe z terenu działki nr ewid. 115 ark. 41 zlokalizowanej przy ul. Łokietka 51 w Sopocie, do ziemi

2017-04-20 14:51:04