Użytkownicy online : 147

Urząd Miasta Sopotu
 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
 
Godziny pracy Urzędu: 
 

poniedziałek 10.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00
piątek 7.30 - 15.30

Kancelaria Ogólna  7.30 - 16.00
Miejski rzecznik konsumentów: wtorek oraz piątek 10.30 – 15.30
Uzgadnianianie dokumentacji projektowej: poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
Archiwum: poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00

 
W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu  (58) 52-13-717
 
Punkt informacyjny /hall/ tel. (+48 58) 5213 751
Centrala tel. tel. (+48 58) 5213 750
 
pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna (+48 58) 5213 722
(+48 58) 5213 723

 kancelaria@sopot.pl
 
41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu tel. (+48 58) 5213 601
fax (+48 58) 551 26 87
 
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski tel. (+48 58) 5213 600
fax (+48 58) 551 26 87
prezyd@sopot.pl
 
71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. (+48 58) 5213 609
tel. (+ 48 58) 5213 613
 
72 Wiceprezydent Miasta Joanna Cichocka - Gula tel. (+48 58) 5213 608
 
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. (+48 58) 5213 611
 
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. (+48 58) 5213 617
 
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki tel. (+48 58) 5213 618
finanse@sopot.pl
 
41 Sekretariat Sekretarza Miasta tel. (058) 5213 604
fax (+48 58) 551 26 87
sekret@sopot.pl
 
40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła tel. (+ 48 58) 5213 603
 
     
SAMODZIELNE STANOWISKA
pokój stanowisko kontakt
112 A Audyt Wewnętrzny tel. (+48 58) 5213 660
 
44 Pełnomocnik Prezydenta ds. Metropolii i Kontaktów Samorządowych tel. (+48 58) 5213 606
 
 
112 A Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli tel. (+48 58) 5213 660
 
44 Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych tel. (+48 58) 5213 612
 
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
tel. (+48 58) 5213 669
 
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu tel. (+48 58) 5213 632

 
11A Miejski Rzecznik Konsumentów
(wtorek i piątek: 10.30-15.30)
 
tel. (+48 58) 5213 670
25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. (+48 58) 5213 733
     
BIURO PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
pokój stanowisko kontakt
46 Rzecznik Prasowy Magdalena Czarzyńska-Jachim tel. (+48 58) 5213 847
fax (+48 58) 5213 892
mjachim@sopot.pl
 
46 Sekretariat Biura Prezydenta tel. (+48 58) 5213 848
fax (+48 58) 5213 892
biuro@sopot.pl
 
46 Głowny specjalista ds. promocji i strony internetowej tel. (+48 58) 5213 848
fax (+48 58) 5213 892
 
46 Głowny specjalista ds. informacji prasowych tel. (+48 58) 5213 846
fax (+48 58) 5213 892
 
46 Główny specjalista ds. turystyki tel. (+48 58) 5213 682
fax (+48 58) 5213 892
 
46 Główny specjalista ds. marketingu i promocji tel. (+48 58) 5213 782
tel. (+48 58) 5213 839
fax (+48 58) 5213 892
     
BIURO RADY MIASTA
pokój stanowisko kontakt
63 Przewodniczący Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
tel. (+48 58) 5213 671
 
62 Naczelnik Biura tel. (+48 58) 5213 673
rada@sopot.pl
 
60 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 672
tel. (+48 58) 5213 640
     
BIURO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Poniedziałek 10.00 – 18.00, środa - 08.00 – 15.00

pokój stanowisko kontakt
93-94 Konserwator zabytków Miasta Sopotu
Naczelnik Biura
tel. (+48 58) 5213 632
 
93-94

Sekretariat

tel. (+48 58) 5213 790


93-94

Główny specjalista ds. ochrony zieleni zabytkowej

wycinka, przycinka drzew i krzewów, zagospodarowanie terenów zielonych

tel. (+48 58) 5213 791
 
100 Podinspektor ds ochrony zabytków

programy prac konserwatorskich, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, remonty elewacji zabytkowych

tel. (+48 58) 5213 624
 
100 Plastyk Miejski

remonty elewacji, kolorystyka, ogródki gastronomiczne, sezonowe zagospodarowanie plaży, reklamy, estetyzacja miasta, meble miejskie

tel. (+48 58) 5213 785
 
 
 100 Główny specjalista ds. ochrony zabytków nieruchomych

roboty budowlane, przebudowa, rozbudowa, nowe inwestycje, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, ogrodzenia, wymiana stolarki okienneji drzwiowej zewnętrznej

tel. (+48 58) 5213 785
     
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
pokój stanowisko kontakt
15A Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 726
  
 
15A Z-ca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 746
 
16 Kancelaria ogólna tel. (+48 58) 5213 722
fax (+48 58) 551 01 33
 
25 Ewidencja majątku Urzędu tel. (+48 58) 5213 724
 
044-48 (suterena)

Archiwum
(poniedziałek: 10.00-16.00, wtorek i piątek: 8.00-14.00)

tel. (+48 58) 5213 727
15 Ksero, kierowcy tel. (+48 58) 5213 749
 
20
(suterena)
Konserwatorzy tel. (+48 58) 5213 752
     
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
pokój stanowisko kontakt
22 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 731
 
23 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 732
 
     
WYDZIAŁ FINANSOWY
pokój stanowisko kontakt
2 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 616
  
 
1 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 617
 
1Egzekucja: sądowa, dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. (+48 58) 5213 754
 

3Wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, dochody niepodatkowe, wydawanie kwitariuszy  - księgowość
 
tel. (+48 58) 5213 638
 
3Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych - wymiar
 
tel. (+48 58) 5213 643
7 Podatek od środków transportowych, opłata: skarbowa, od posiadania psa, targowa, uzdrowiskowa – księgowość
 
tel. (+48 58) 5213 648
7 Egzekucja administracyjna tel. (+48 58) 5213 619
 
7 Mandaty Straży Miejskiej, rozliczanie kwitariuszy dot. opłaty uzdrowiskowej tel. (+48 58) 5213 646
 
7Dotacje - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałychtel. (+48 58) 5213 627
 
7AŚrodki z Unii Europejskiej - księgowośćtel. (+48 58) 5213 784
 
19Użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia na własność, ratalna sprzedaż mieszkań itp. - księgowość
 
tel. (+48 58) 5213 641
24Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – księgowośćtel. (+48 58) 5213 765
 
24Obsługa finansowa Wydziału Oświatytel. (+48 58) 5213 765
 
27Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wymiartel. (+48 58) 5213 636
 
     
Referat Budżetu
pokój stanowisko kontakt
17 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 621
 
18 Obsługa finansowa Wydziału Lokalowego i Administratorów (ROM-y) tel. (+48 58) 5213 622
     
Płace
pokój stanowisko kontakt

4

Płace tel. (+48 58) 5213 626
     
Referat Księgowości
pokój stanowisko kontakt
5 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 631
 
5 Obsługa finansowa wydziałów: K, GN, BRM, RG itp.
tel. (+48 58) 5213 628
tel. (+48 58) 5213 629
 
7 Dotacje, kwitariusze dot. opłaty targowej i skarbowej - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych
 
tel. (+48 58) 5213 627
 
7A Wnioski o zaangażowanie wydatków, delegacje – rozliczanie tel. (+48 58) 5213 784
 
     
WYDZIAŁ GEODEZJI
pokój stanowisko kontakt
96 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 803
 
97 Ewidencja gruntów tel. (+48 58) 5213 804
 
99 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej tel. (+48 58) 5213 807
 
75

Uzgadnianianie Dokumentacji Projektowej
(poniedziałek 10.00-18.00 i wtorek: 8.00-16.00)

tel. (+48 58) 5213 664
     
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój stanowisko kontakt
112 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 824
 
111 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 823
 
114 Zastępca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 822
 
75 Geodeta tel. (+48 58) 5213 837
 
113 Sprzedaż lokali mieszkalnych Sprzedaż nieruchomości gruntowych
 
tel. (+48 58) 5213 829
115 Dzierżawy ogródków działkowych, garaże, dzierżawy nieruchomości osobom fizycznym Obsługa informatyczna WPG Wysokość naliczeń
 
tel. (+48 58) 5213 826
116 Sprzedaż lokali mieszkalnych tel. (+48 58) 5213 828
 
117 Nieruchomości Skarbu Państwa tel. (+48 58) 5213 827
     
Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik referatu tel. (+48 58) 5213 658
 
87 Pracownicy referatu tel. (+48 58) 5213 658
     
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. 3 Maja, budynek HDI
pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik wydziału
 
tel. (+48 58) 5213 841

 
  Z-ca naczelnika wydziału tel. (+48 58) 5213 761
  Pracownicy wydziału tel. (+48 58) 5213 763
tel. (+48 58) 5213 639
tel. (+48 58) 5213 842
     
WYDZIAŁ  INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA
pokój stanowisko kontakt
90 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 787
 
89 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 794
  
 
91 Czystość i porządek w mieście, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna
 
tel. (+48 58) 5213 788
91 Geolog powiatowy tel. (+48 58) 5213 662
 
92 Ochrona środowiska - woda tel. (+48 58) 5213 786
tel. (+48 58) 5213 793
 
89, 92 Zieleń w mieście tel. (+48 58) 5213 792
     
WYDZIAŁ  KULTURY I SPORTU
ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)
pokój stanowisko kontakt
 14
Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 677
  
 
14 Kultura (stypendia artystyczne, galeria uliczna, imprezy)
 
tel. (+48 58) 5213 678
tel. (+48 58) 5213 635

 
14 Kultura (instytucje kultury, organizacje pozarządowe)
 
tel. (+48 58) 5213 681
 
12 Sport tel. (+48 58) 5213 680
     
WYDZIAŁ  LOKALOWY
pokój stanowisko kontakt
79 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 764

 
78 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 767
 
78 Najem lokali użytkowych tel. (+48 58) 5213 768
 
76 Eksploatacje, Wspólnoty tel. (+48 58) 5213 777
 
76 Wspólnoty, najem garaży tel. (+48 58) 5213 778
 
77 Inspektor ds. eksploatacji technicznej tel. (+48 58) 5213 781
     
Referat Mieszkaniowy
pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 769
 
85 umowy najmu, zaświadczenia, potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych
 
tel. (+48 58) 5213 771
85 Eksmisje tel. (+48 58) 5213 772
 
86 Zmiany, przebudowy, podziały lokali mieszkalnych oraz przydział lokali mieszkaniowych rozwiązywanie i zawieranie umów
 
tel. (+48 58) 5213 774
13 (parter) Dodatki mieszkaniowe tel. (+48 58) 5213 783
     
WYDZIAŁ  OBYWATELSKI
pokój stanowisko kontakt
11D-E Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 701
  
 
11 D-E Sprawy wojskowe tel. (+48 58) 5213 702
 
11 Ewidencja działalności gospodarczej tel. (+48 58) 5213 713
 
11B Ewidencja ludności, meldunki tel. (+48 58) 5213 706
 
11C Informacja adresowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu tel. (+48 58) 5213 712
  
 
11C Administracja systemem, sprawy wymeldowań tel. (+48 58) 5213 708
 
12 Dowody osobiste tel. (+48 58) 5213 711
 
11F Kancelaria Tajna tel. (+48 58) 5213 669
     
Referat Komunikacji
pokój stanowisko kontakt
52 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 718
  
 
53-56 Rejestracja pojazdów tel. (+48 58) 5213 717 i 719
 
53-56 Prawa jazdy, szkolenia kierowców tel. (+48 58) 5213 716
     
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR
pokój stanowisko kontakt
66 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 651
  
 
65 Sprawy organizacyjne tel. (+48 58) 5213 652
  
 
64 Kadry tel. (+48 58) 5213 654

 
     
WYDZIAŁ  OŚWIATY
ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)
pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 736
  
 
  Sekretariat sprawy socjalne pracowników oświaty, stypendia współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi, placówki niepubliczne
 
tel. (+48 58) 5213 737
  Radca prawny organizacja i kadry oświaty tel. (+48 58) 5213 739
 
  Księgowość oświaty tel. (+48 58) 5213 742
     
WYDZIAŁ PRAWNY
pokój stanowisko kontakt
80
(poddasze)
Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 697
80 Radcy Prawni tel. (+48 58) 5213 695
tel. (+48 58) 5213 696
tel. (+48 58) 5213 699
 
80 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 698
 
     
WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA
pokój stanowisko kontakt
68 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 796
  
 
67 sprzedaż nieruchomości tel. (+48 58) 5213 797
 
69 Zastępca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 799
 
69 Programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych tel. (+48 58) 5213 799
     
Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości
pokój stanowisko kontakt
50 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 864
  
 
50 Pracownik referatu tel. (+48 58) 5213 864
     
Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich
pokój stanowisko kontakt
49 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 863
 
49 Pracownik referatu tel. (+48 58) 5213 862
     
Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich i Krajowych
pokój stanowisko kontakt
48 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 861
 
48, 49
 
Pracownicy referatu tel. (+48 58) 5213 760
tel. (+48 58) 5213 795
tel. (+48 58) 5213 862
     
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
pokój stanowisko kontakt
108 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 813
 
107 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 812
tel. (+48 58) 5213 819
  
 
105 Zastępca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 817
 
103-105 Architekci tel. (+48 58) 5213 814
tel. (+48 58) 5213 815
tel. (+48 58) 5213 816
tel. (+48 58) 5213 818
     
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Marynarzy 4, dawny budynek MOPS
pokój stanowisko kontakt
ul. Marynarzy 4   Naczelnik Wydziału
 
tel. (+48 58) 5213 686
 
ul. Marynarzy 4 Rehabilitacja zawodowa
 
tel. (+48 58) 5213 687
  
 
ul. Marynarzy 4 Podinspektor ds. ochrony zdrowia, uzdrowiska i organizacji pozarządowych tel. (+48 58) 5213 620
 
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania bezrobociu tel. (+48 58) 5213 615
  
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. organizacji pozarządowych tel. (+48 58) 5213 614
 
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. profilakyki uzależnień tel. (+48 58) 5213 610
 
 
ul. Marynarzy 4Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychtel. (+48 58) 5213 610
URZĄD STANU CYWILNEGO
pokój stanowisko kontakt
8 Kierownik tel. (+48 58) 5213 691
  
 
8A Zastępca kierownika tel. (+48 58) 5213 692
 
8A Archiwum USC tel. (+48 58) 5213 692
     
Samodzielne referaty
REFERAT INFORMATYKI
pokój stanowisko kontakt
21 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 663
  
21 Administrator Systemu tel. (+48 58) 5213 666
  
21 Administrator www tel. (+48 58) 5213 667
 
21 informatyk tel. (+48 58) 5213 665
  
     
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
pokój stanowisko kontakt
101 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 762

 
101 Pracownicy referatu tel. (+48 58) 5213 762
przetargi@sopot.pl
     
STRAŻ MIEJSKA
ul. Armii Krajowej (budynek Państwowej Straży Pożarnej)
pokój stanowisko kontakt
suterena Komendant tel. (+48 58) 5213 852
  
 
14 Dyżurka tel. (+48 58) 5213 850
  
 
14 Monitoring tel. (+48 58) 5213 851
 
  Dyżurni tel. (+48 58) 5213 854
 
  Telefon alarmowy 986
     
     
Inne instytucje i jednostki znajdujące się na terenie Urzędu
BUFET
pokój stanowisko kontakt

10

  tel. (+48 58) 5213 859
     
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
pokój stanowisko kontakt

30 (suterena)

  tel. (+48 58) 5213 729
     
Ilość odwiedzin133467
Osoba wprowadzającaArkadiusz Górski
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęWydział Organizacji i Kadr
Data utworzenia2008-05-19
Data ukazania się2008-05-19
Ostatnia zmiana2015-03-27
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

 
loading...
Proszę czekać...